KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE BROKERSKIEJ „SCHNEIDER”

 

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Schneider prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Brokerska „Schneider” z siedzibą w (60-232) Poznaniu, ul. Niegolewskich 12/8.
 2. Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  –  za pośrednictwem adresu mailowego: mschneider@schneider.biz.pl;
  –  pisemnie na adres: ul. Niegolewskich 12/8, 60-232 Poznań.

§ 2

Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu reprezentacji interesów ubezpieczeniowych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym m. in. w celu przedstawienia ofert umów ubezpieczenia, przygotowania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz mocodawcy oraz prowadzenia związanych z tym negocjacji warunków ubezpieczeń, składania wypowiedzeń, uzyskiwania od ubezpieczycieli informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia, a wśród nich informacji o szkodowości, a także w celu reprezentowania przy likwidacji szkód mogących wystąpić w okresie trwania umów ubezpieczeń. Administrator przetwarza dane również w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

§ 3

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy, a także niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego świadczenia usług brokerskich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu badania satysfakcji Klientów jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, gdy za pośrednictwem administratora doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu stosowania marketingu bezpośredniego jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

§ 4

 1. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  b) Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
  c) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,
  d) Prawo do przenoszenia danych osobowych,
  e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  f) Prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem,
  g) W przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
 2. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 1 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

§ 5

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem administratora, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

§ 6

Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora. Dane zostaną ujawnione podmiotom współpracującym w celu prawidłowego świadczenia usług brokerskich, w tym przede wszystkim zakładom ubezpieczeń w celu uzyskania od nich ofert umowy ubezpieczenia. Do danych mogą mieć dostęp również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na zlecenie administratora i podmioty, którym udostępniono dane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.