POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Firmy Brokerskiej Schneider

 

Ochrona prywatności użytkowników witryny http://schneider.biz.pl/ ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady dla ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną schneider.biz.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm. – zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest Maciej Schneider prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Brokerska „Schneider” z siedzibą w (60-232) Poznaniu, ul. Niegolewskich 12/8.
 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej schneider.biz.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.
 3. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany poprzez kliknięcie w zamieszczone w serwisie łącza („linki”), prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
 4. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich treści.
 5. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.

 

§ 2 Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.
 • W związku z powyższym, przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym.
 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku uzyskania zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingowych przez podmioty współpracujące z administratorem.
 2. Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że pozyskiwane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3 Cele przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych

 

 1. Administrator danych jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  1. zapewnianie obsługi użytkowników,
  2. dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych,
  3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe,
  4. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
  5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
 2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 4 Udostępnianie danych

 

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą głównie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników (np. dotyczy to usługi dostarczania subskrybowanych wiadomości). Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
 1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
 2. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Maciej Schneider prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Brokerska Schneider” jako administrator danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.
 2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.
 3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 

§ 5 Metody kontroli przez Użytkownika

 

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej mschneider@schneider.biz.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

 

§ 6 Prawo do wniesienia skargi

 

Użytkownikowi w związku z pozyskiwaniem przez administratora danych osobowych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego.

 

§ 7 Bezpieczeństwo

 

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

§ 8 Dane kontaktowe

 

Pytania dotyczące zakresu niniejszej Polityki Prywatności należy kierować za pomocą korespondencji elektronicznej pod adres mschneider@schneider.biz.pl.