PROPOZYCJA CZYNNOŚCI BROKERSKICH ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRMĘ BROKERSKĄ SCHNEIDER

 1. Wskazanie katalogu ryzyk, od których Zlecający powinien ubezpieczyć się obligatoryjnie oraz katalogu ryzyk od których ubezpieczenie jest fakultatywne wraz z oszacowaniem rekomendowanych sum i limitów ubezpieczenia oraz wydatków związanych z nabyciem zaproponowanych ubezpieczeń, popartego m.in. analizą szkodowości w danym ryzyku, występującą u Zlecającego w ostatnich trzech latach
 2. Opracowanie w wyznaczonym przez Zlecającego terminie programu ubezpieczeniowego optymalnie dopasowanego do potrzeb Zlecającego a następnie jego wdrożenie
 3. Opracowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór ubezpieczyciela
 4. Uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym:
 5. Sprawdzanie poprawności wystawionych dokumentów ubezpieczenia
 6. Bieżący monitoring polis ubezpieczeniowych Zlecającego, monitorowanie terminów płatności składek ubezpieczeniowych i terminów ważności polis
 7. Prowadzenie w imieniu Zlecającego spraw związanych ze zgłaszaniem szkód i nadzór nad przebiegiem ich likwidacji oraz aktywne uczestnictwo w prowadzeniu procedur postępowań odszkodowawczych
 8. Nadzór nad terminowym wypłacaniem odszkodowań należnych Zlecającemu, łącznie ze składaniem odwołań od decyzji ubezpieczyciela
 9. Kwartalne raportowanie stanu wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej i realizacji programu ubezpieczeniowego wraz z zestawieniem szkód będących w trakcie likwidacji
 10. Szkolenia pracowników Zlecającego dotyczące zasad funkcjonowania programów ubezpieczeń oraz procedury ich obsługi
 11. Doradztwo dla Zlecającego w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego
 12. Analiza, monitoring i bieżące raportowanie dotyczące sytuacji ubezpieczycieli udzielających Zlecającemu ochrony ubezpieczeniowej
 13. Przeprowadzenie analizy możliwości i potrzeb Zlecającego w zakresie wykorzystania innych rozwiązań i ofert dla Zlecającego (pakiety dilerskie i leasingowe)

Jesteśmy również otwarci na ewentualne dodatkowe propozycje czynności brokerskich z Państwa strony, które miałyby podnieść standard wykonywanych usług.